Pettigrew Parks-The Family Who Landscaped Cardiff
Nodiadau Athrawon

Hanes Caerdydd:

Yn yr adran hon mae Andrew Pettigrew yn cyflwyno ei hun ac yn egluro sut death i Gaerdydd i weithio i’r Ardalydd Bute yn 1873.  Mae’r cyflwyniad ar ffurf testun a disgwylir i oedolyn ei ddarllen, er byddai darllenwyr mwy abl Cyfnod Allweddol 1 yn gallu ei ddarllen hefyd.

Coeden Deulu:
Mae Andrew Pettigrew yn cyflwyno ei feibion yma gan gynnig crynodeb o’u gyrfaoedd.  Dangosir coeden deulu Pettigrew fel enghraifft o sut y gallai coeden deulu edrych.  Gall y disgyblion wedyn ddewis creu eu coeden deulu eu hunain.  Gall hwn fod yn destun anodd a dylid ymdrin ag ef mewn modd sensitive. Ond mae modd cynhyrchu coeden deulu hyd yn oed os nad yw pob blwch wedi ei lenwi gan rhai disgyblion. Gall hyn fod yn gyfle i ddangos y modd y mae ymchwilwyr hanesyddol hefyd yn dod ar draws bylchau gwag yn eu gwaith ymchwil.
Mae’r goeden yn datblygu o’r dewis Cyfnod Allweddol 1 drwy roi’r cyfle i ddisgyblion ychwanegu enwau mam-gu a thad-cu ar ochr eu mam a’u tad. Mae hwn yn gyflwyniad ar sut i lunio coeden deulu a gallai’r athrawon ehangu’r gweithgaredd fel y bo’n briodol.

Dylunio Parc:
Mae Andrew Pettigrew yn egluro bod yr Ardalydd Bute eisiau gardd brydferth i greu argraff ar ei ffrindiau cyfoethog.  Mae’n gwahodd y disgyblion i ddylunio eu parc cyhoeddus eu hunain drwy glicio ar y ddolen. Gall y disgyblion glicio a llusgo eitemau a’u gosod yn y parc.  Gellir argraffu'r rhain wedyn - i wneud arddangosfa ragorol! I argraffu’r ddelwedd, cliciwch ar y botwm dde ar ôl gorffen y dudalen a dewis “argraffu”, yn ogystal â’r nifer o gopïau sydd angen.

Gêm Wisgo:
Mae Andrew Pettigrew yn egluro’r gwahaniaeth rhwng dillad y bobl gyfoethog a’r bobl dlawd, cyn gwahodd y disgyblion i chwarae gêm wisgo. Dangosir pedwar model a gallai’r athrawon eu defnyddio i ysgogi trafodaeth e.e. Beth ydych chi’n sylwi am y dyn hwn? Disgrifiwch ei ddillad.Oes unrhyw gliwiau i ddweud os yw’n ddyn cyfoethog neu dlawd?
Ar ôl clicio ar y ddolen i chwarae’r gêm, gofynnir i’r disgyblion ddewis modelau gwrywaidd neu fenywaidd.  Mae’r dewis gwryw yn cynnwys meistr tir cyfoethog neu arddwr.  Mae’r dewis benyw yn cynnwys Boneddiges Gyfoethog neu Forwyn.  Gellir trafod y termau hyn gyntaf er mwyn nodi gwahaniaethau’r gymdeithas yr adeg honno.  Gall y disgyblion glicio a llusgo eitemau dillad wedyn i wisgo’r model.  Os ydynt yn gwneud dewis anghywir bydd yn bownsio yn ei ôl a rhoi’r cyfle i’r disgyblion rhoi cynnig arall.  Gellir argraffu’r rhain ar ôl eu gorffen. 
I argraffu’r ddelwedd, cliciwch ar y botwm dde ar ôl gorffen y dudalen a dewis “argraffu”, yn ogystal â’r nifer o gopïau sydd angen.

Gwinoedd y Byd:
Gellir defnyddio’r gweithgaredd hwn yn effeithiol gyda’r dosbarth cyfan - ar fwrdd gwyn rhyngweithiol.  Amlygir gwledydd sy’n cynhyrchu gwinoedd ar fap o’r byd. Mae’n gyfle i drafod gallu’r disgyblion i adnabod map a gofyn cwestiynau. Gallwch amlygu rhanbarth arbennig a gofyn “Ym mha gyfandir mae’r lle yma? Allwch chi nodi rhai o’r ardaloedd sydd wedi’u hamlygu? Ydych chi’n adnabod rhai o’r gwledydd/rhanbarthau/ cyfandiroedd?”  Bwriad y gweithgaredd yw atgyfnerthu gallu i adnabod baneri a gwledydd sy’n cynhyrchu gwinoedd y byd.  Mae’n dangos pa mor unigryw oedd gwaith  Andrew Pettigrew yn  tyfu’r gwinwydd yng Nghastell Coch a Chastell Caerdydd.  Gofynnir y cwestiwn, “Ym mhle ydych chi’n tybio y cynhyrchwyd y gwin yma?” Mae baner genedlaethol ar y botel i ysgogi trafodaeth cyn i’r disgyblion glicio ar y faner.  Mae’r map yn dangos y dewis cywir.  Mae blwch deialog yn cadarnhau fod yr ateb yn gywir e.e. Ffrainc Cywir.
I argraffu’r ddelwedd, cliciwch ar y botwm dde ar ôl gorffen y dudalen a dewis “argraffu”, yn ogystal â’r nifer o gopïau sydd angen.